MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem samarbejde

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner.

Formål og værdigrundlag:

Det er formålet, at skole-hjem-samarbejdet skal bygge på et ligeværdigt og tillidsfuldt forhold forældrene og skolen imellem, således at begge parter kender og respekterer hinandens vilkår, og finder det naturligt at løse opgaverne i fællesskab.

Forholdet mellem forældre og skole bør have karakter af gensidig respekt, således at der kan stilles krav til begge parter. Forældrenes viden og indsigt om deres barn inddrages bedst muligt.

Skolen bestræber sig på at være et rart sted for forældrene at komme, således at kontakten bliver hyppig og selvfølgelig.

Skolen tilstræber i øvrigt at give de bedst mulige betingelser for forældrearrangementer, som kan være til gavn for både forældre og skolens personale - f.eks. debataftener, samtalegrupper, foredrag og hyggearrangementer.

En regelmæssig kontakt og en konstruktiv dialog mellem skole og hjem er et væsentligt element i samarbejdet med henblik på at drøfte barnets trivsel og udvikling.

Den første kontakt:

Den første kontakt mellem forældre og skole foregår via indskolingsgruppen, som orienterer om samarbejdets former.

Den daglige kontakt:

Alle elever har en kontaktbog, som er et vigtigt redskab til at give gensidige oplysninger. Specielt for de elever, der har et begrænset talesprog, er det vigtigt at bruge kontaktbogen, men for alle elever gælder det, at flittigt brug af kontaktbogen giver øget indblik i barnets dagligdag i skole og hjem. Der kan være forskel på, hvordan kontaktbogen anvendes, da der kan være individuelle behov.

Telefonisk kontakt:

Hvis det skønnes, at emnet har en karakter, som kontaktbogen ikke er velegnet til at løse, kan telefonisk henvendelse være den mest hensigtsmæssige kontaktform.

Skriftlig information:

Den enkelte klasse/SFO-gruppe udsender regelmæssigt skriftlig information til forældrene. Mindst 1 gang om måneden udsender lærerne et månedsbrev, hvor formålet er at fortælle om klassens aktiviteter.

Enghaveposten, som udarbejdes i samarbejde mellem skolens ledelse og skolebestyrelsen, udkommer 4-6 gange om året. I Enghaveposten informeres om tiltag, der er sat i gang eller skal sættes i gang på skolen.

Én gang om året udsendes der en informationsfolder fra indskolingsgruppen.

Elevplan:

Forud for hvert skoleår udarbejder klasselærer og kontaktpædagog i samarbejde en status-handleplan for eleven - kaldet Elevplanen. I maj måned modtager forældrene en foreløbig plan - et udkast. Der afholdes herefter møde med forældrene, hvor udkastet til elevplanen drøftes. Her afklares gensidige forventninger og fælles visioner for barnet. Nedenstående punkter skal indgå i samtalen. De aftaler, der bliver truffet skrives ind i den endelige elevplan og betragtes som grundpiller for det videre arbejde.

Punkter, der indgår i samtalen med forældrene:

Kommunikationsformer: Kontaktbog - aftale om indhold og form, f.eks. billedmateriale, telefonisk kontakt, personlige møder

Forældresamtaler: Retningslinier for samtalerne - hvem deltager, hvor afholdes samtalerne

De endelige planer udsendes i løbet af september måned. I forbindelse hermed modtager forældrene et skema, hvor planerne kan kommenteres. Skemaet skal returneres til skolen i underskrevet stand. Underskriften skal indikere, at planerne er gennemgået med forældrene, og at de har haft mulighed for at komme med deres kommentarer. Samtidig fremsendes et skema, hvor forældrene angiver, om de ønsker, at barnet skal fortsætte sin skolegang på Enghaveskolen, da dette skal forelægges de kommunale PPR-kontorer ved revisitationen i november/december.

Elevmappe:

Forældre har til enhver tid adgang til elevmappen, som indeholder dokumenter og skriftligt materiale vedr. den enkelte elev.

Forældresamtaler:

Mindst to gange om året har klasselæreren og kontaktpædagogen en samtale med den enkelte elevs forældre. Den ene samtale vil foregå sidst på skoleåret, når elevplanen skal drøftes. Forældresamtalen foregår på skolen eller som et hjemmebesøg.

Der kan aftales yderligere møder mellem forældre, pædagoger og lærere - f.eks. når der sættes noget nyt i værk, eller hvis et problem er opstået. Der kan desuden være behov for elevkonferencer, hvor flere fagpersoner deltager sammen med forældrene, klasselæreren og kontaktpædagogen.

Læreren og pædagogen kan være behjælpelig med, at forældrene kommer i forbindelse med andre rådgivere.

Forældremøder:

Mindst to gange årligt afholdes der forældremøder med orientering om undervisningen i klassen og drøftelse af andre skolemæssige forhold. Lærere og pædagoger afholder fælles forældremøder og indkalder i samarbejde med klasseforældrerådsrepræsentanterne til møderne - se nedenfor. Der gives således også mulighed for, at forældrene her kan finde sammen og i fællesskab drøfte væsentlige emner. Til hver klasse er der tilknyttet en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen. Denne kan inviteres med til forældremøderne.

Klasseforældreråd:

I hver klasse oprettes der et klasseforældreråd, som har til opgave sammen med klassens lærere at planlægge arrangementer og i øvrigt udgøre en kontaktmulighed mellem skolen og forældrene - og til skolebestyrelsen. For hver klasse tilknyttes en lærer som kontaktperson til klasseforældrerådet.

Andre sammenkomster:

Der kan arrangeres andre sammenkomster som f.eks. studiekredsgrupper, kurser ved specifikke behov, hyggearrangementer, fællesarrangementer som featureuger og temaaftener, Åbent-hus m.v. Både forældre og skole kan tage initiativer til arrangementer af denne type.