MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Loven om vejledning vedrørende valg af uddannelse og erhverv trådte i kraft 1. august 2004.Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense - UUO - skal fremover varetage vejledningen i forhold til vores elevers valg af uddannelse og erhverv. I lovbekendtgørelsen hedder det: ”Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige placering afpasses efter den enkeltes behov med vægt på unge, der på grund af personlige forudsætninger, fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, etnisk baggrund eller andre forhold, har et særligt behov for vejledning”.

UUO har ansat en uddannelsesvejleder som funktionsansvarlig til varetagelse af opgaverne for vores elevgruppe.

Skolen står stadig selv som ansvarlig for UEA-undervisningen – Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsundervisning. Uddannelsesvejlederens opgave vil være rådgivning på uddannelses- og erhvervsområdet, og sammen med Enghaveskolens kontaktperson på området koordinering af UEA-arbejdet, aftaler om udslusningsfunktioner, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg m.v. Vejledningsarbejdet vil endvidere indebære igangsætning af uddannelsesbogen, som sættes i værk når eleven fylder 12 år, rådgivning under arbejdsprocessen med bogen samt eventuelt deltagelse ved ét forældremøde i forbindelse med orientering om det fremtidige forløb.

Når eleven bliver 16-17 år, vil vejlederen gå mere aktivt ind i forløbet og sammen med klasselæreren aftale indsatsområder for den enkelte elevs videre forløb. Vejlederen vil endvidere indkalde til ”udslusningsmøder”, hvor der sammen med forældre, sagsbehandlere m.fl. indgås aftaler om det videre udslusningsforløb. Vejlederen vil orientere om, hvad der kan tilbydes eleven af aktiviteter de sidste 2 år i skoleforløbet, og er behjælpelig med at koordinere samarbejde om dette. Vejlederen vil endvidere være tovholder i samarbejdet med sagsbehandleren i overgangen fra skoleliv til voksenliv.

Formålet med vejledningsreformen har bl.a. været at styrke kvaliteten i vejledningen og målrette den unge med særlige behov. Samarbejdet med uddannelsesvejlederen vil i høj grad involvere skolens kontaktperson/udskolingslærer, klasselærere og kontaktpædagoger.

 • Uddannelsesbogen:

Arbejdet med uddannelsesbogen/uddannelsesplanen på specialskolerne.

Hvorfor arbejde med uddannelsesbogen?

Uddannelsesbogen kan bruges som støtte og supplement til den årlige elevplan. Begrebet uddannelsesbog skal tolkes bredt for denne målgruppe som en ”uddannelsesbog til hele livet” og ikke kun som en guide til uddannelse og beskæftigelse.

Når eleven forlader skolen laves der på baggrund af uddannelsesbogen en konkret plan for fremtiden – en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen formidles til den modtagende skole eller beskæftigelsestilbud.

Målet med arbejdet er:

 • At give eleven et realistisk billede af:
 • Hvad der er vigtigt for eleven
 • Hvad eleven er interesseret i
 • Hvad eleven er god til
 • Hvilke ønsker eleven har for fremtiden
 • Hvilke realistiske muligheder, der er for eleven

Eleven bliver præsenteret for forskellige tilbud:

 • Skoler
 • Beskæftigelsestilbud
 • Botilbud
 • Fritidsaktiviteter

Eleven og forældrene vælger i samarbejde med vejlederen og skolen de bedst mulige tilbud for fremtiden.

Hvad skal eleven arbejde med?

 • Identitet/selvforståelse, hvor eleven arbejder med familie, venskaber og sociale kompetencer
 • Hjem, hvor der arbejdes med hjemmets praktiske og sociale funktioner
 • Skole/praktik, hvor der bl.a. arbejdes med ønsker for faglige mål, arbejdsrutiner og trivsel i klassen
 • Fritid, hvor der bl.a. arbejdes med ønsker og muligheder for er aktivt fritidsliv
 • Relevante fremtidstilbud for den enkelte elev

Hvordan arbejdes der med uddannelsesbogen?

Arbejdet med uddannelsesbogen starter, når eleven er 12-13 år. I praksis er UUO- vejlederen igangsætter i et tæt samarbejde elevens lærere. Derefter er det skolens ansvar, at der bliver arbejdet med uddannelsesbogen. Dog fungerer UUO- vejlederen gennem hele forløbet som en slags konsulent for skolen i arbejdet med uddannelsesbogen.

Uddannelsesbogen er et arbejdsredskab, der er med til at give et realistisk billede af: 

 • Elevens styrkesider
 • Interesser
 • Fremtidsdrømme 
 • Udviklingsønsker.
 • På forældremøder vil UUO- vejlederen orientere om arbejdet med uddannelsesbogen.

Uddannelsesbogen følger eleven resten af skoletiden.

Der vil løbende blive arbejdet med uddannelsesbogen i et samarbejde med mellem:

 • Elev
 • Klasselærer
 • Pædagog
 • UUO- vejleder
 • Forældre 
 • Evt. andre relevante personer

Det er vigtigt, at uddannelsesbogen kommer til at indeholde beskrivelser af elevens udvikling og dermed elevens realiserbare fremtidsmuligheder.

Eleverne skal ikke kun arbejde med skoletilbud/beskæftigelsestilbud/botilbud/fritids aktiviteter indenfor skolens mure. De vil få mulighed for at tage ud og se på forskellige tilbud og muligheder.

Den måde hvorpå der arbejdes med uddannelsesbogen er meget forskellig fra klasse til klasse. Nogen arbejder med uddannelsesbogen som et fast punkt på skemaet, andre arbejder med uddannelsesbogen i forbindelse med emneundervisningen.

Uddannelsesbogen er elevernes ejendom. De opfordres til at tage den med sig, da den indeholder mange vigtige informationer.

 • Uddannelsesplan:

Når eleven skal til at forlade skolen, laves der på baggrund af uddannelsesbogen en konkret plan for fremtiden – en uddannelsesplan.

Vejlederen sammenfatter den endelige uddannelsesplan for den enkelte elev. Planen laves i samarbejde med:

 • Elev
 • Forældre 
 • Klasselærer 
 • Vejleder

Uddannelsesplanen omhandler de fremtidsplaner forældrene har snakket med deres barns klasselærer og/eller UUO- vejleder om i løbet af de sidste skoleår.

Det drejer sig om bla. om:

 • Skoleplacering 
 • Boplacering
 • Beskæftigelsesplacering 
 • Fritidstilbud

Samme fremtidsplaner har UUO-vejlederen snakket med eleven om. Eleven giver desuden udtryk for:  

 • Hvad de gerne vil lære på den ny skole/beskæftigelsestilbud  
 • Fritidsønsker 
 • Hvilke forudsætninger de har (”Hvad er du god til, hvad kan du godt lide at lave, hvad skal du have hjælp til…..”)

 Alt er vigtige oplysninger for det modtagende skole-/beskæftigelsestilbud for at kunne arbejde videre med eleven.

Uddannelsesplanen formidles til det modtagende skole-/beskæftigelsestilbud sammen med  den seneste elevplan fra afgivende skole.

Skolen har ansvaret for at fremsende uddannelses- og elevplan til den modtagende skole/institution.