MENU
Aula_close Layer 1

Skolens profil og målsætning

Generel information:

Skolen har elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme. Der kan være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser. Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.

 

Undervisning og Pasning er baseret på:

  • Et lærings- og udviklingsmiljø, hvor eleverne føler sig trygge og hvor de møder respekt og anerkendelse

  • Helhedsprincipper for at give eleven en sammenhængende og velstruktureret skoledag

  • En individuelt tilrettelagt elevplan, der skal sikre, at eleverne opnår øgede kompetencer og selvværd  med udgangspunkt i deres forudsætninger

  • En forberedelse til et voksenliv med en så høj grad af selvstændighed som muligt

 

Skolens organisation er baseret på:

  • Fleksibilitet og omstillingsparathed

  • Internt samarbejde i selvstyrende team

  • Tværfagligt samarbejde mellem mange faggrupper: ledelse, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere samt interne og eksterne specialister

  • Et veldefineret samarbejde med forældre og bestyrelse på baggrund af en åben og tæt dialog baseret på et højt informationsniveau

  • Et udbygget efteruddannelsesprogram for at opnå øgede kompetencer og løbende være opdateret på det specialpædagogiske område samt en videnopsamling og deling for arbejdet med eleverne

 

Mission:

Eleverne mødes med respekt og anerkendelse i et trygt læringsmiljø med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger.

I et tæt skole-hjem samarbejde sikres i fællesskab de bedste muligheder for elevernes udvikling og tilegnelse af nye færdigheder.

Som kompetencecenter deltager Enghaveskolen aktivt i udviklingen af det specialpædagogiske område.

 

Overordnede mål:

§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen, Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Klassestruktur:

Skolen har elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme. Der kan være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser. Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.

 

Fysisk tilgængelighed:

Alle klasser har køkken med køleskab, komfur, ovn og opvaskemaskine. Eleverne har adgang computere i alle klasser og der er interaktive whiteboards i de fleste klasser.

Alle klasselokaler er indrettet så den enkelte elevs behov for struktur kan opfyldes.